Vừa bằng thằng bé lên ba thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng