VŨ KHÍ LỒNG ĐÈN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC TỪ RƯƠNG VŨ KHÍ NÀO?