Vl là gì? viết tắt của từ nào và có ý nghĩa như thế nào?