VÌ SAO NÓI BẢN VẼ KỸ THUẬT LÀ NGÔN NGỮ CHUNG DÙNG TRONG KĨ THUẬT