VỆ HỒN CUỒNG PHONG CỦA CÁC HỆ PHÁI ĐỀU CÓ ĐIỂM CHUNG NÀO?