Vệ hồn cuồng phong của các hệ phái đều có điểm chung nào?