Thông tin tiểu sử năm sinh danh hài trường giang và sự nghiệp