THÔNG TIN TIỂU SỬ NĂM SINH DANH HÀI TRƯỜNG GIANG VÀ SỰ NGHIỆP