Trong 3 kĩ năng phím f của cuồng long, kĩ năng nào được ưu tiên hàng đầu?