Tư vấn lên trái 62 cho exciter 150 cần những gì, giá bao nhiêu