Tính tổng của các số có 3 chữ số,các số đều chia 5 dư 3