TÍNH TỔNG CỦA CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ,CÁC SỐ ĐỀU CHIA 5 DƯ 3