Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước châu á