TÌM SỐ NGUYÊN TỐ P SAO CHO P+2 VÀ P+4 CŨNG LÀ SỐ NGUYÊN TỐ