Tìm số nguyên tố p sao cho p+2 và p+4 cũng là số nguyên tố