Tiểu cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu như thế nào