TIỂU CẦU ĐÃ THAM GIA BẢO VỆ CƠ THỂ CHỐNG MẤT MÁU NHƯ THẾ NÀO