Thành phần nào dưới đây là một bộ phận của dây thần kinh tủy