THÀNH PHẦN NÀO DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT BỘ PHẬN CỦA DÂY THẦN KINH TỦY