Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu