Tại mặt trận đà nẵng nguyễn tri phương đã sử dụng chiến thuật gì