Social security number (ssn) là gì? định nghĩa, ví dụ, giải thích