Hàm sqrt trong excel, cú pháp và cách sử dụng hàm sqrt