SAU KHI BUKKA TẬP TRUNG KHÍ Ở CỔ HỌNG, DÙNG HIỆU ỨNG KHỐNG CHẾ NÀO ĐỂ NGĂN NÓ THỰC HIỆN CƠ CHẾ?