định nghĩa 'thực' của port là gì? chúng được cài đặt ở đâu?