PHP CỦA BẠN KHÔNG HỖ TRỢ MYSQL, WORDPRESS CẦN CÓ MYSQL ĐỂ CHẠY.