Php của bạn không hỗ trợ mysql, wordpress cần có mysql để chạy.