NGƯỜI TUYẾT GIẬN DỮ DÙNG HẤP THU NHIỆT TỐI ĐA BAO NHIÊU LẦN?