Nếu Tanker Đứng Xa Boss Đại Hỏa Ngục Vương Quá 9M, Boss Sẽ Làm Gì?