Nếu Tanker đứng xa Boss Đại Hỏa Ngục Vương quá 9m, Boss sẽ làm gì?