Nếu Tanker đứng cách Lôi Thần quá 9m, nó sẽ làm gì?