NẾU TANKER ĐỨNG CÁCH JINSOYUN QUÁ 9M, Ả SẼ LÀM GÌ?