Nếu Tanker đứng cách Jinsoyun quá 9m, ả sẽ làm gì?