MỞ (NAT) PORT LÀ GÌ,LÀM GÌ, CÔNG DỤNG, CÁCH MỞ, BẢN CHẤT