Muốn đảm bảo an toàn thực phẩm cần lưu ý những yếu tố nào