Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày