MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC LIÊN HỆ BẢN THÂN