Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức liên hệ bản thân