Lượng Đậu thần tối đa mà một nhân vật có thể mang là bao nhiêu?