KHẮC PHỤC LỖI MÀN HÌNH ĐEN LOL CHỈ MỘT NỐT NHẠC LÀ XONG