LÀM CÁCH NÀO ĐỂ KHÁNG LẠI HIỆU ỨNG HOẢNG SỢ CỦA AK BUL VÀ KANG GWI