KỸ NĂNG NÀO CỦA KHÍ CÔNG SƯ CÓ KHẢ NĂNG TẤN CÔNG DIỆN RỘNG?