Kiếm Vũ có thể sử dụng kĩ năng nào khi đang dùng Trói Hồn?