Kĩ năng nhảy lùi của pháp sư không thể thoát hiệu ứng khống chế nào