KĨ NĂNG NÀO SAU ĐÂY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG ĐÁNH DIỆN RỘNG?