KĨ NĂNG NÀO CỦA KHÍ CÔNG SƯ ĐƯỢC TÍNH LÀ 2 LẦN KHỐNG CHẾ?