KĨ NĂNG KIÊN ĐỊNH CỦA CUỒNG LONG KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI HIỆU ỨNG KHỐNG CHẾ NÀO?