Khi Tim Sắt bước vào cơ chế đặc biệt, có bao nhiêu Cơ khí tấn công được gọi ra?