Khi đi qua đường giao nhau, thứ tự ưu tiên xe nào được đi trước là đúng quy tắc: