Khi bị robot trong boss 2 Cảng Huyết Sắc đâm trúng, bạn sẽ bị?