HIỆU ỨNG NƯỚC THA HÓA CÓ THỂ CỘNG DỒN TỐI ĐA BAO NHIÊU LẦN?