Hiệu ứng nước tha hóa có thể cộng dồn tối đa bao nhiêu lần?