HIỆU ỨNG NHIỆT TRONG HANG NGƯỜI TUYẾT CỘNG DỒN TỐI ĐA BAO NHIÊU LẦN?