Hiệu Ứng Nhiệt Trong Hang Người Tuyết Cộng Dồn Tối Đa Bao Nhiêu Lần?