Hiệu ứng Nhiệt trong Hang người tuyết cộng dồn tối đa bao nhiêu lần?