HIỆU ỨNG HẠ THÂN NHIỆT TRONG HANG NGƯỜI TUYẾT ĐẾM NGƯỢC TRONG BAO NHIÊU GIÂY?