Hiệu ứng hạ thân nhiệt trong hang người tuyết đếm ngược trong bao nhiêu giây?