HIỆU ỨNG BỊ ĐÓNG BĂNG TRONG HANG NGƯỜI TUYẾT CỘNG DỒN TỐI ĐA BAO NHIÊU LẦN?