CÔNG THỨC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG, TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN