Công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn