HÃY CHO BIẾT CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU MÀ CÁC CHỮ SỐ ĐỀU LẺ