Giới thiệu chung về cờ toán Việt Nam và quy luật chơi cực đơn giản