GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỜ TOÁN VIỆT NAM VÀ QUY LUẬT CHƠI CỰC ĐƠN GIẢN