" giảm phân là gì ? nghĩa của từ giảm phân trong tiếng việt nguyên phân