GIẢI THÍCH SỰ XUẤT HIỆN CÁC CON ĐƯỜNG CỐ ĐỊNH CO2 Ở THỰC VẬT C4 VÀ CAM