EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ TÌNH HÌNH GIÁO DỤC THI CỬ THỜI LÊ SƠ